Goed geholpen, snel geregeld

Privacyverklaring

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Tribuut verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van een taak van algemeen belang. De werkzaamheden van Tribuut bestaan uit de heffing en invordering van belastingen, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de uitvoering van de wet WOZ en de behandeling van geschillen over voornoemde werkzaamheden. Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor voornoemde doeleinden binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Tribuut is als overheidsorgaan afnemer van de basisregistratie personen. De basisregistratie personen bevat persoonsgegevens over personen die bij één van de gemeenten van Nederland zijn ingeschreven. Tribuut heeft via de basisregistratie personen toegang tot de volgende persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens

Naast de persoonsgegevens die afkomstig zijn van de basisregistratie personen verwerkt Tribuut ook gegevens die door u zelf of door uw wettelijk vertegenwoordiger aan ons zijn doorgegeven. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Correspondentieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN-rekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot uw financiële situatie

Tribuut ontvangt voor de afhandeling van kwijtscheldingsgegevens ook gegevens over uw inkomsten van het Inlichtingenbureau en het UWV. Tot slot ontvangt Tribuut van de Rijksdienst voor Wegverkeer gegevens over uw motorvoertuig.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

Op bijna alle gegevens die Tribuut verwerkt in het kader van de hiervoor genoemde werkzaamheden rust een geheimhoudingsplicht. Daarom zullen wij uw gegevens niet zomaar delen met derden. Soms kan er sprake zijn van een wettelijk voorschrift dat Tribuut tot bekendmaking van uw persoonsgegevens verplicht. In dat geval is Tribuut verplicht om de gevraagde gegevens te delen. Daarnaast kan verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang door een ander bestuursorgaan. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt, binnen de kaders van de privacywetgeving.

Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tribuut is een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst wordt onder andere afgesproken op welke wijze de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden gewaarborgd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tribuut is verplicht om uw persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Na afloop van deze bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd. Dit betekent dat u ze ook niet meer kunt opvragen bij Tribuut. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Tribuut heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen vloeien voort uit de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), en zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde normen op het gebied van informatiebeveiliging. De beschermingsmaatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Bij het bepalen van het beveiligingsniveau is gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. Alle technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten op grond van de privacywetgeving. Hieronder hebben wij voor u uiteengezet welke rechten dit zijn. Als u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek zowel telefonisch als per e-mail richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Tribuut. U krijgt dan binnen één maand nadat u uw verzoek heeft ingediend, een reactie op uw verzoek.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft als betrokkene het recht om te weten of wij persoonsgegevens van uw verwerken. Ook heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden voor de verwerking, de ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt en de bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Over al deze onderwerpen leest u meer in deze privacyverklaring.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht om na inzage van uw persoonsgegevens een verzoek tot rectificatie in te dienen, als u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, als de persoonsgegevens onvolledig zijn.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
In een viertal situaties heeft u als betrokkene het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk beperken. Zodra Tribuut de juistheid van uw persoonsgegevens heeft gecontroleerd en uw persoonsgegevens, indien nodig, ook heeft gecorrigeerd, wordt de beperking weer opgeheven;

Als de verwerking onrechtmatig is;

Als Tribuut de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze gegevens wel nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens is een ander recht dan het recht van bezwaar tegen een aanslagoplegging of beschikking van Tribuut. Als betrokkene heeft u namelijk te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wel moet u dan kunnen aantonen op grond van welke bijzondere situatie de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt dient te worden.

Contactgegevens

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De contactgegevens van de FG zijn:

Functionaris voor gegevensbescherming Tribuut
Postbus 280
8160 AG Epe
E-mailadres: fg@tribuut.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via:

Gemeenschappelijke regeling Tribuut
Postbus 280
8160 AG Epe
Telefoonnummer: 055 580 2222
E-mailadres: info@tribuut.nl

Ons doel is altijd om u verder te helpen als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.