Goed geholpen, snel geregeld

Onze veelgestelde vragen

U heeft tot de vervaldatum op de aanslag de tijd om het aanslagbedrag over te maken aan Tribuut op rekeningnummer NL53 RABO 0374 1397 41. In MijnTribuut kunt u snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.

Belastingaanslagen lager dan € 50 en hoger dan € 10.000 betaalt u in één keer. Andere bedragen kunt in 10 termijnen betalen via automatische incasso. Regelt u het later, dan blijft het aantal maanden over dat het jaar nog heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Betalen.

Er kunnen (tijdelijke) situaties zijn waardoor u de gemeentebelasting niet kunt betalen. 

Op de pagina 'Ik kan mijn gemeentebelasting niet betalen' kunt u terugvinden wat u zelf kunt doen.

Indien u gekozen heeft om uw gemeentebelasting via automatische incasso te betalen, dan vindt dat op onderstaande data plaats:

 • 26-01-2022
 • 28-02-2022
 • 28-03-2022
 • 26-04-2022
 • 30-05-2022
 • 27-06-2022
 • 26-07-2022
 • 26-08-2022
 • 26-09-2022
 • 26-10-2022
 • 28-11-2022
 • 27-12-2022

Bel ons eerst. Misschien hebben we een fout gemaakt. Dan herstellen we die graag snel voor u. Dat voorkomt dat u formeel bezwaar moet maken. U kunt ons hiervoor bellen op 055 580 22 22. Via MijnTribuut kunt u digitaal bezwaar maken tegen uw aanslag. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanslag.

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dat kan binnen zes weken na ontvangst van uw aanslagbiljet. We vragen u wel om eerst te betalen. Behalve als u van ons schriftelijk uitstel van betaling heeft gekregen. Zodra wij uw bezwaar toekennen, verlagen of vernietigen wij uw aanslagbiljet. Uiteraard ontvangt u het teveel betaalde geld terug.

Meer informatie vindt u onder bezwaar maken.

Nee.

De maatregelen rondom het coronavirus en de coronapandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.

Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat deze markt geen effecten ervaart van de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen. Het is dus logisch dat ook de WOZ-waarden van woningen die volgend jaar bekend gemaakt worden, niet beïnvloed worden door corona. 

Ja.

Landelijk is besloten om woningen hetzelfde te gaan taxeren. Tot en met 2020 was de inhoud (m3) de basis voor de WOZ-waarde. Vanaf 2021 wordt de gebruiksoppervlakte(n) (m2) de basis. Deze nieuwe regeling staat in de Wet WOZ. Onze taxateurs hebben door middel van een onderzoek de gebruiksoppervlakte(n) berekend van de woningen in ons werkgebied.

Dat kan.

Door de nieuwe meetmethode kan de waarde van uw woning anders zijn. Bij een onderzoek van onze taxateurs zijn de gebruiksoppervlakte(n) voor alle woningen in ons werkgebied berekend. Er zijn zoveel mogelijk kenmerken van woningen gecontroleerd zoals bijvoorbeeld bouwjaar, ligging, kwaliteit en staat van onderhoud. Maar ook aan- en bijgebouwen. Uit de controle bleek dat een aantal waarden in het verleden niet correct zijn opgeslagen. Dit is nu gecorrigeerd. Om die reden kan de waarde van uw woning anders zijn.

Meer informatie over deze meetinstructies vindt u op www.waarderingskamer.nl..

Onze taxateurs bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Daarbij kijken zij naar een aantal gegevens. Deze zijn:

 • Verkoopcijfers van goed vergelijkbare objecten die rond de peildatum van het voorafgaande jaar zijn verkocht;
 • Objectgegevens van uw eigendom. Dat is niet alleen uw woning of bedrijfspand (met bijbehorende grond) maar ook overige opstallen op uw terrein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een berging, garage of carport;
 • Uitgevoerde bouwvergunningen. Dit kan een uitbreiding van uw woning zijn, een gerealiseerde aanbouw of een dakkapel.

U kunt zelf het taxatieverslag van uw woning inzien. Meer informatie over Waardering Onroerende Zaken vindt u op de pagina WOZ.

Heeft u na het verstrijken van de vervaldatum niet betaald? Dan versturen wij een aanmaning. Onder het kopje 'Betalen' kunt u lezen hoe u de gemeentebelasting kunt voldoen. Laat uw financiële situatie het niet toe om (tijdelijk) niet aan uw verplichtingen te voldoen? Zoek dan contact met ons en bespreek uw situatie. Wellicht kunnen wij een betaalafspraak maken.

Heeft u een aanmaning ontvangen? Dan heeft u in een eerder stadium een aanslagbiljet gemeentebelasting ontvangen. Heeft u die niet ontvangen? Dan ontvangt u deze mogelijk digitaal via MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke berichtenbox van alle overheidspost. U kunt uw aanslagbiljet ook bekijken via MijnTribuut.

Niet eens met de ontvangen aanmaning? Bel ons dan. Wij kunnen dan de ontstane situatie persoonlijk met u bespreken.

Er zijn verschillende soorten belastingen. Elke soort belasting heeft een eigen tarief. Deze kan verschillen per woonplaats. Op de overzichtspagina belastingen vindt u alle belastingsoorten en de bijbehorende actuele tarieven.

U kunt uw WOZ-taxatieverslag inzien via MijnTribuut.

Let op: log in met DigiD op naam van degene op wiens naam het aanslagbiljet gemeentebelasting staat.

Ontwikkelingen in de woningmarkt zijn belangrijk voor de WOZ-waarde. Wij stellen nieuwe woningeigenaren een aantal vragen zodat wij:

Inzicht krijgen in de woningmarkt

Wij verzamelen, analyseren en registreren gegevens over woningprijzen. Daarmee weten we meer over het niveau en de ontwikkeling van de woningmarkt. We gebruiken de gegevens ook als we onroerende zaken opnieuw waarderen op een nieuwe waardepeildatum. Uw verkoopgegevens worden dan, na analyse, gebruikt om te dienen als onderbouwing voor vergelijkbare onroerende zaken. Met dit onderzoek kunnen we alle woningen taxeren en de WOZ-waarde bepalen. Om dit goed te kunnen doen zijn gemeenten verplicht om uw gegevens te verzamelen.

Onderzoek kunnen doen voor verschillende instanties

Sommige instanties vragen ons om onderzoek te doen naar de verkoopcijfers van verkochte woningen naar de WOZ. Denk hierbij aan de gemeenten die binnen het samenwerkingsverband van Tribuut vallen. Ook moeten wij gegevens aanleveren aan de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op waarderingskamer.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Ja.

Het kosteloos verstrekken van gegevens is verplicht. Dit staat in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit artikel is ook van toepassing op het verstrekken van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de waardebepaling en waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ.

De door u ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de waardebepaling en voor het opleggen van onroerende zaakbelastingen.

Voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Wet WOZ geldt de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij gebruikmaking van (óf in geval van afschrijvingen via) automatische incasso, wordt het openstaande bedrag altijd verdeeld bij gelijke delen over het aantal betaaltermijnen. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt. Tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

De automatische incasso is persoonlijk. Deze mag door ons niet overgezet worden op een andere naam. Wij zien ook niet aan welke naam een IBAN is gekoppeld. Bij overlijden voor 1 december van het belastingjaar sturen wij een vermindering gemeentebelastingen naar de erven.

Blijft er nog een te betalen bedrag over na het overlijden?

De aanslag gemeentebelastingen is verminderd. Daarvan is een verminderingsbeschikking gemeentebelastingen verstuurd. Hierop staat vetgedrukt vermeld of er nog een te betalen bedrag open staat. Is er nog een te betalen bedrag dan wordt dat bedrag nog in termijnen afgeschreven. De afschrijvingen lopen, ondanks de vermindering, door tot en met eind december. Het termijnbedrag zal na de vermindering wel lager zijn.

Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

Dan ontvangt de langst ingeschrevene of bij gelijke inschrijving de oudste persoon een aanslagbiljet gemeentebelastingen. Deze aanslag gaat over de periode van overlijden van de huisgenoot tot aan het einde van het belastingjaar. Deze aanslag kan ook in termijnen worden betaald. Daarvoor moet een nieuwe machtiging voor automatische incasso worden afgegeven. Deze kan afgegeven worden via MijnTribuut door in te loggen met uw DigiD. Ook is het mogelijk dat u ons belt, dan sturen wij u een machtigingskaart.

Lees op de pagina 'betalen' meer informatie over het betalen van uw aanslagbiljet.